Przedmiotowy teren opracowania obejmuje zadrzewienia i zakrzewienia przy ul. Przygodnej w Szczecinie.